O Fundacji

Fundacja Światowe Jamboree
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

NIP 7010040364
REGON 140521354
KRS 0000254754

numer konta mBank 66 1140 1010 0000 5118 7500 1001

Cele fundacji

Celem Fundacji Światowe Jamboree jest wspieranie i upowszechnianie aktywności zagranicznej dzieci i młodzieży oraz promocja tematyki zagranicznej w programach wychowania i edukacji w granicach oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez:

a) gromadzenie funduszy i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdu reprezentacji harcerstwa polskiego na Światowe Jamboree;

b) tworzenie warunków do wyjazdów, spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form aktywności o zasięgu międzynarodowym szczególnie w kontekście strategii ZHP dotyczącej modelu pracy z młodymi ludźmi oraz celów, jakie ZHP zamierza w tym zakresie osiągnąć;

c) działalność charytatywną polegającą na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób fizycznych, organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla upowszechniania tematyki zagranicznej, w procesie wychowania i edukacji, w szczególności przez przekazywanie mienia w formie darowizny;

d) promocję młodych ludzi, zwłaszcza przez stworzenie im możliwości kontynuacji pracy w obszarach współpracy zagranicznej, szczególnie w przypadku, kiedy służy to celom wychowania dzieci i młodzieży w organizacjach harcerskich, głównie w ZHP;

e) promocja współpracy zagranicznej dzieci i młodzieży w zakresie: edukacji ekologicznej, pomocy społecznej, wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania patologiom społecznym, rozwoju duchowego i fizycznego, pielęgnowania polskości.

f) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest promocja współpracy z zagranicą, jak również zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście zrozumienia i wykorzystania stosunków między kulturami i narodami na świecie, oraz promocja kultury polskiej.

g) pomoc harcerstwu poza granicami kraju.

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Zbigniew Popowski
Skarbnik – Anna Śledzińska

Rada Fundacji:

Przemysław Marchlewicz
Rafał Bednarczyk
Adam Hadław
Jakub Cichocki
Aleksander Dominiczak

Dokumenty

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2016
sprawozdanie merytoryczne 2015
sprawozdanie merytoryczne 2013
sprawozdanie merytoryczne 2012
sprawozdanie merytoryczne 2011
sprawozdanie merytoryczne 2010
sprawozdanie merytoryczne 2009
sprawozdanie merytoryczne 2008
sprawozdanie merytoryczne 2007