O Fundacji

Cele fundacji

Celem Fundacji Światowe Jamboree jest wspieranie i upowszechnianie aktywności zagranicznej dzieci i młodzieży oraz promocja tematyki zagranicznej w programach wychowania i edukacji w granicach oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez:

a) gromadzenie funduszy i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdu reprezentacji harcerstwa polskiego na Światowe Jamboree;

b) tworzenie warunków do wyjazdów, spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form aktywności o zasięgu międzynarodowym szczególnie w kontekście strategii ZHP dotyczącej modelu pracy z młodymi ludźmi oraz celów, jakie ZHP zamierza w tym zakresie osiągnąć;

c) działalność charytatywną polegającą na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób fizycznych, organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla upowszechniania tematyki zagranicznej, w procesie wychowania i edukacji, w szczególności przez przekazywanie mienia w formie darowizny;

d) promocję młodych ludzi, zwłaszcza przez stworzenie im możliwości kontynuacji pracy w obszarach współpracy zagranicznej, szczególnie w przypadku, kiedy służy to celom wychowania dzieci i młodzieży w organizacjach harcerskich, głównie w ZHP;

e) promocja współpracy zagranicznej dzieci i młodzieży w zakresie: edukacji ekologicznej, pomocy społecznej, wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania patologiom społecznym, rozwoju duchowego i fizycznego, pielęgnowania polskości.

f) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest promocja współpracy z zagranicą, jak również zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście zrozumienia i wykorzystania stosunków między kulturami i narodami na świecie, oraz promocja kultury polskiej.

g) pomoc harcerstwu poza granicami kraju.

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Zbigniew Popowski
Skarbnik – Anna Śledzińska

Rada Fundacji:

Przemysław Marchlewicz
Rafał Bednarczyk
Adam Hadław
Jakub Cichocki
Aleksander Dominiczak

Dokumenty

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2016