Przejdź do treści

Cele fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie aktywności zagranicznej dzieci i młodzieży oraz promocja tematyki zagranicznej w programach wychowania i edukacji w granicach oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez:  

a) gromadzenie funduszy i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdu reprezentacji harcerstwa polskiego na Światowe Jamboree oraz inne spotkania skautowe;  

b) tworzenie warunków do wyjazdów, spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form aktywności o zasięgu międzynarodowym szczególnie w kontekście strategii ZHP dotyczącej modelu pracy z młodymi ludźmi oraz celów, jakie ZHP zamierza w tym zakresie osiągnąć;  

c) działalność charytatywną polegającą na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób fizycznych, organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla upowszechniania tematyki zagranicznej, w procesie wychowania i edukacji, w szczególności przez przekazywanie mienia w formie darowizny;  

d) promocję młodych ludzi, zwłaszcza przez stworzenie im możliwości kontynuacji pracy w obszarach współpracy zagranicznej, szczególnie w przypadku, kiedy służy to celom wychowania dzieci i młodzieży w organizacjach harcerskich, głównie w ZHP; 

e) promocja współpracy zagranicznej dzieci i młodzieży w zakresie: edukacji ekologicznej, pomocy społecznej, wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania patologiom społecznym, rozwoju duchowego i fizycznego, pielęgnowania polskości;  

f) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest promocja współpracy z zagranicą, jak również zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście zrozumienia i wykorzystania stosunków między kulturami i narodami na świecie, oraz promocja kultury polskiej;  

g) pomoc harcerstwu poza granicami kraju;  

h) wspieranie inicjatyw oraz działań na rzecz integracji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;  

i) wspieranie inicjatyw związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną;  

j) prowadzenie edukacji globalnej, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju;  

k) promowanie aktywnego trybu życia, podróżowania, krajoznawstwa i turystyki;  

l) promowanie idei różnorodności, równości, tolerancji i praw człowieka przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji;  

m) podtrzymywanie tradycji narodowej, przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.